Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember MeИталианската конфедерация на малките и средните промишлени предприятия
Италианската конфедерация на малките и средните промишлени предприятия (МСП), основана през 1947 г., представлява интересите на над 83 000 производствени предприятия с 800 000 заети лица. Confapi има свои представители в различни институции, организации и органи на италианската публична администрация. Участва активно в проекти по програми на ЕС в партньорство с университети, училища, профсъюзи и бизнес организации.

За повече информация: www.confapi.org

Европейската конфедерация на предприятията от дървопреработвателната промишленост
Европейската конфедерация на предприятията от дървопреработвателната промишленост има 23 члена от 15 страни. Нейни членове са 18 национални асоциации, 4 европейски организации и едно публично-частно юридическо лице. CEI-BOIS представлява интересите на целия дървопреработвателен сектор в Европейския съюз. Основната й цел е да отстоява интересите на европейския дървопреработвателен сектор и чрез това да допринася за развитието на европейската политика по отношение на този отрасъл.

За повече информация: www.cei-bois.org


 


Българска търговско-промишлена палата
Българската търговско-промишлена палата (БТПП), основана през 1895 г., е водеща национално представителна организация на работодателите в България с над 53 000 члена, 28 регионалнти палати и над 100 браншови организации. Мисията й е да подкрепя и защищава интересите на своите членове, както и да насърчава международното икономическо сътрудничество. БТПП е социален партньор и участва в социалния диалог.

За повече информация: www.bcci.bg
 

КТ Подкрепа е признат социален партньор на национално равнище в България. Основана на 8 февруари 1989 г. КТ Подкрепа е доброволна асоциация на 25 промишлени синдикални федерации, 35 регионални структури и 1 асоцииран член. Организирана е на териториална и секторна основа. КТ Подкрепа е първата демократична профсъюзна структура в България и като такава играе важна роля в прехода към плурализъм и пазарна икономика, без да е обвързана с каквато и да е политическа власт или правителствена институция.

Автентично изразяваща гласа на българските трудещи се, КТ Подкрепа отстоява свободата, уважението към човешките права и защищава достойния труд и социалната справедливост. КТ Подкрепа е овластена със специфични правомощия по силата на различни правни разпоредби, базирани на национабни или международни споразумения в областта на колективното трудово договаряне от името на България, като същевременно предоставя на работниците и служителите консултации, достъп до професионално обучение и кариерно развитие и защищава правото им на достоен труд и пд-добро качество на живот.
Основните приоритети на КТ Подкрепа са подобряване на стандарта на живот и условията на труд на базата на солидарността, партньорството и защита интересите на работещите.

Основните й цели са
– да гарантира уважение към труда и човешките права
– активно участие в социалния диалог на всички нива
–защита на здравето и материалните публични и културни интереси на членовете си и на техните семейства
–насърчаване на равенство между половете и равните им права на труд
– да консултира и обучава в областта на трудовите отношения, социалната сигурност и условията на труда
– да насърчава синдикалното сътрудничествоКТ Подкрепа като национално представителна профсъюзна организация с членове от. двете категории работници „сини” и „бели”, както и от уязвимите групи има над 150'000 члена (от различни сектори и региони на България), структурирани в 35 регионални и 25 секторни организации. Съгласно българското трудово законодателство национално представените профсъюзни организации участват при разрешаването на проблеми на трудещите се в страната и съдействат за подобряване на благосъстоянието им. По този начин Конфедерацията фактически косвено представлява всички 3 млн. заети лица в България.
Институт Guglielmo Tagliacarne
От 1986 досега, Институтът Guglielmo Tagliacarne насърчава и разпространява икономическата култура в Италия чрез икономически и статистически изследвания, обучения, както и чрез канкретни проекти и програми за подпомагане на териториалното развитие и повишаване конкурентоспособността на предприятията.

За повече информация: www.tagliacarne.it


 

Асоциация на предприятията от мебелната промишленост в Португалия
AIMMP е пулична асоциация и съгласно устава си има за цел да представлява всички предприятия на нивото където членува, включително да сключва колективни трудови договори в защита и отстояване на корпоративните права и да насърчава професионалното обучение.

За повече информация: https://aimmp.pt