Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember MeИталианската конфедерация на малките и средните промишлени предприятия
Италианската конфедерация на малките и средните промишлени предприятия (МСП), основана през 1947 г., представлява интересите на над 83 000 производствени предприятия с 800 000 заети лица. Confapi има свои представители в различни институции, организации и органи на италианската публична администрация. Участва активно в проекти по програми на ЕС в партньорство с университети, училища, профсъюзи и бизнес организации.

За повече информация: www.confapi.org

Европейската конфедерация на предприятията от дървопреработвателната промишленост
Европейската конфедерация на предприятията от дървопреработвателната промишленост има 23 члена от 15 страни. Нейни членове са 18 национални асоциации, 4 европейски организации и едно публично-частно юридическо лице. CEI-BOIS представлява интересите на целия дървопреработвателен сектор в Европейския съюз. Основната й цел е да отстоява интересите на европейския дървопреработвателен сектор и чрез това да допринася за развитието на европейската политика по отношение на този отрасъл.

За повече информация: www.cei-bois.org


 


Българска търговско-промишлена палата
Българската търговско-промишлена палата (БТПП), основана през 1895 г., е водеща национално представителна организация на работодателите в България с над 53 000 члена, 28 регионалнти палати и над 100 браншови организации. Мисията й е да подкрепя и защищава интересите на своите членове, както и да насърчава международното икономическо сътрудничество. БТПП е социален партньор и участва в социалния диалог.

За повече информация: www.bcci.bg
 

КТ Подкрепа е признат социален партньор на национално равнище в България. Основана на 8 февруари 1989 г. КТ Подкрепа е доброволна асоциация на 25 промишлени синдикални федерации, 35 регионални структури и 1 асоцииран член. Организирана е на териториална и секторна основа. КТ Подкрепа е първата демократична профсъюзна структура в България и като такава играе важна роля в прехода към плурализъм и пазарна икономика, без да е обвързана с каквато и да е политическа власт или правителствена институция.

Автентично изразяваща гласа на българските трудещи се, КТ Подкрепа отстоява свободата, уважението към човешките права и защищава достойния труд и социалната справедливост. КТ Подкрепа е овластена със специфични правомощия по силата на различни правни разпоредби, базирани на национабни или международни споразумения в областта на колективното трудово договаряне от името на България, като същевременно предоставя на работниците и служителите консултации, достъп до професионално обучение и кариерно развитие и защищава правото им на достоен труд и пд-добро качество на живот.
Основните приоритети на КТ Подкрепа са подобряване на стандарта на живот и условията на труд на базата на солидарността, партньорството и защита интересите на работещите.

Основните й цели са
– да гарантира уважение към труда и човешките права
– активно участие в социалния диалог на всички нива
–защита на здравето и материалните публични и културни интереси на членовете си и на техните семейства
–насърчаване на равенство между половете и равните им права на труд
– да консултира и обучава в областта на трудовите отношения, социалната сигурност и условията на труда
– да насърчава синдикалното сътрудничествоКТ Подкрепа като национално представителна профсъюзна организация с членове от. двете категории работници „сини” и „бели”, както и от уязвимите групи има над 150'000 члена (от различни сектори и региони на България), структурирани в 35 регионални и 25 секторни организации. Съгласно българското трудово законодателство национално представените профсъюзни организации участват при разрешаването на проблеми на трудещите се в страната и съдействат за подобряване на благосъстоянието им. По този начин Конфедерацията фактически косвено представлява всички 3 млн. заети лица в България.

Учебният център на търговските палати Guglielmo Tagliacarne srl е създаден през 2019 г. и се базира на опита и традициите на Института Guglielmo Tagliacarne, фондация на Италианския съюз на търговските палати, който от 1986 г. насърчава - чрез изследвания, статистически анализ и обучение – развитието на икономическа култура в Италия.

Поради необходимостта да се комбинират в едно способността да се получават оригинални данни и се формират надеждни показатели, да се проучва бизнес динамиката, да се идентифицират специфичните локални пътища на развитие, тенденциите в секторите и производствените вериги, териториалното икономическо счетоводство, системата на търговските палати създаде Изследователски център на търговските палати Guglielmo Tagliacarne srl.

Учебният център наследява специфични технически експертизи от Института Guglielmo Tagliacarne за подготовка на проекти в отговор на покани за представяне на оферти за учебни дейности, включително в контекста на програми, пряко управлявани от Европейската комисия.

Дейностите на Учебния център имат своята силна страна в специфичен капацитет от знания относно социално-икономическия анализ на териториите, подкрепени с оригинално и изключително генериране на статистически данни и разполага с възможности да ги популяризира и разпространява.

От традицията на Института Guglielmo Tagliacarne ", новият учебен център наследява членството в Националната статистическа система SISTAN, поради което има възможност да допринася за създаването на официална статистическа информация. 

Асоциация на предприятията от мебелната промишленост в Португалия
AIMMP е пулична асоциация и съгласно устава си има за цел да представлява всички предприятия на нивото където членува, включително да сключва колективни трудови договори в защита и отстояване на корпоративните права и да насърчава професионалното обучение.

За повече информация: https://aimmp.pt